Baha sa Boac, hanggang dibdib

Bahang hanggang dibdib ang naranasan sa Boac, Marinduque kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi.

 

Marinduque News

Related posts

Leave a Comment