Baha sa Boac, hanggang dibdib

Bahang hanggang dibdib ang naranasan sa Boac, Marinduque kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi.

 

What's on your mind?
Marinduque News

Related posts

Leave a Comment