Maskara at Pandemya

Kung ang isang uri ng maskara ay ipinantatakip sa ilong at bibig upang huwag kumalat ang sakit, tanda ng responsibilidad o pag-iingat sa sarili at maging sa iba, ang maskarang moryon naman ay inilalagay sa mukha bilang simbolo ng tradisyon, panata, at pagpapakasakit. Magkaiba man ng kahulugan ay pawang mahalaga at kinakailangang pag-ibayuhin bilang tugon sa hamon ng kasalukuyang panahon.

Research Paper: The 1996 Marcopper Mining Disaster in Marinduque – Five Decades of Social Injustice and Neglect

Five decades have passed since Marcopper Mining Corporation operated in Marinduque. Thirty years of large-scale mining and two decades of ignoring to own up to their mistakes or “criminal negligence” during the 1996 mining disaster, the affected community members still suffer from its aftermath. From the previously pristine water of Calancan Bay, to the mountainous headwater of Mogpog, down to the historic Boac River, the ecological damage Marcopper has caused is beyond repair. People who used to catch fish, shrimps, and crabs in the rivers no longer see anything that has life in these bodies of water.