Maskara at pandemya

Kung ang isang uri ng maskara ay ipinantatakip sa ilong at bibig upang huwag kumalat ang sakit, tanda ng responsibilidad o pag-iingat sa sarili at maging sa iba, ang maskarang moryon naman ay inilalagay sa mukha bilang simbolo ng tradisyon, panata, at pagpapakasakit. Magkaiba man ng kahulugan ay pawang mahalaga at kinakailangang pag-ibayuhin bilang tugon sa hamon ng kasalukuyang panahon.

The 1996 Marcopper mining disaster in Marinduque: Five decades of social injustice and neglect

Five decades have passed since the Marcopper Mining Corporation operated in Marinduque. Thirty years of large-scale mining and two decades of ignoring to own up to Marcopper’s “criminal negligence,” the Marinduque residents still suffer from its aftermath. From the previously pristine waters of Calancan to the mountainous headwater of Mogpog, down to the historic Boac river, Marcopper started a grave ecological concern that would haunt the local population to this day.